Hans Hamakers' Genealogy Page - Stam 75
LAMBINON
Stam 75 -- Dordrecht [01-08-2018]
[arms]
Dordrecht
[be] [dordrecht]
Eerste generatie

1. Pierre Lambinon #10059, overige namen Pirou, Piron Lambinon, Petter Lambinon "de oude"., geboren ca. 1551 (zoon van Lambert Lambinon #14558 [1525-1595] en Catherine Massar #14559 [1525-1573]), overleden ca. 1635 te Dordrecht, woonde 1612 Dordrecht, huis op de Nieuwe Haven waar uithangt "de Stadt Venlo"; 1622 Dordrecht, Nieuwe werk (wijk/vendel 02 nr 236) (Hoofdbewoner: Pirou Lambinon, 1 man 1 vrouw 5 kind(eren). Aanslag voor hoofdgeld: £ 7), ref. Stam 75.


- "Émancipé le 1 octobre 1587".

"Een oorspronkelijk uit Luik afkomstige handelaar in ijzer".
[Willem Frijhoff, Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 , p. 42]

29-03-1598: Pierre is getuige bij de doop van Pierre te Dordrecht , zv Hans la Cloulier en Marie Johanne.
[Dordrecht - DTB Waalse Gemeente - 11-74 img3].

12-10-1610: Piron Lambinon koopman koopt voor 3600 gl. een huis op het Nieuwe Werk, waar tegenwoordig uithangt "Venlo", staande tussen 's herendwarsstraat en het huis van Matthijs Volgraven, met alle vrijdommen, zoals de verkoper het huis op 30 april 1608 van Mathijs Vulgraven gekocht heeft.
[NL-DdtRAD-ORA inv. 751, f. 118]

Hij is overleden ca. 1636: hij benoemde in zijn testament tot voogden over zijn onmondige erfgenamen Salomon Specx, koopman te Luik, en Louijs de Geer en Johan de Thier, kooplieden te Dordrecht.
[NL-DdtRAD-weeskamer inv. 19, f. 33, extract dd 13 mrt. 1636 10-19 img 35]

"21-05-1638: ...... het huis van de weduwe van Piron Lambinon ......" Piron zou dus in 1638 al zijn overleden!!
[NL-DdtRAD-ORA inv. 771, f. 76v e.v.]


Getrouwd: ca. 1598, Elisabeth Jacobsdr. #10060, overige namen Isabeau Jacobsdr., geboren ca. 1578, overleden 1649 te Dordrecht, begraven 18-11-1649 te Dordrecht.

Kinderen:

2. i. Lambert Lambinon #10057 geboren ca. 1598.
ii. Marie Lambinon #14576, geboren 1599 te Dordrecht, gedoopt 12-12-1599 te Dordrecht, Waalse kerk (getuigen: Elias Trip [zwager van Louis de Geer]; Johanna de Gerre en Johanna van Dale), overleden 1675 te Dordrecht, begraven 23-03-1675 te Dordrecht.
iii. Abel Lambinon #14577, geboren 1601 te Dordrecht, gedoopt 24-06-1601 te Dordrecht, Waalse kerk (getuigen: Conrad de Nurenberg, de zoon; Wil Leniat zoon van Johan; Marguerite, vrouw van Conrad de Nurenberg; de vader; Elisabeth, vrouw van Pierre Lambinon, en Anne, vrouw van Waté Jaques).
iv. Elisabeth Lambinon #14578, geboren 1602 te Dordrecht, gedoopt 08-05-1602 te Dordrecht, Waalse kerk (getuigen: Louis de Geer; Maria Jacobs), overleden 1679 te Dordrecht, begraven 06-10-1679 te Dordrecht, woonde 1670 te Amsterdam.

"Op húijden den 02-07-1670. Compareerde, etc., Elisabeth lambinon wed. mathijs savarij won. tot Amsterdam, Pieter lambinon borger deser Stede, Jacob lambinon won. tot Rotterdam, francois lambinon ende lowijs lambinon beijde won. binnen deser Stede voor alle broederen ende súster respective ende dienvolgende erfgenamen van lambert lambinon tot hoegaerd búijten noortcape [Norrköping] in Sweden overleden. Ende verclaerde sij comparanten geconstitúeert, machtich gemaeckt ende volcome procúratie gegeven te hebben, sulx doende bij desen. D heer Johannes de geer, won. in Sweden voorn: specialijck omme úijt den naem ende van hen compten: den boedel ende goederen bij den voorsz: lambert lambinon haeren broeder zar: [haar broer Lambert is begraven op 01-03-1670, zijn zoon Lambert is naar Zweden gegaan.] nagelaten aen te vaerden úijtstaende schúlden te innen, vorderen ende ontfangen sijne naergelatene goederen te vercoopen ten alle tot gelde te maecken, de pen: mede te ontfangen. Daer úijt aen Pieter lambinon haeren oom mitsgaders aen andere crediteúren soo overige soúde mogen sijn, te betaelen soo danige somme vande pen: als de selve respectivelijck súllen betoonen, etc., [zij zullen aan hun verplichtingen voldoen mocht het een negatieve uitkomst zijn].
w.g. Elisebeth Lambinon, Pieter Lambinon Lamberts, Jacob Lambinon, francois Lambinon, Loúis Lambinon."
[NL-DdtRAD-ona 20.252 fol.167 not. A. Meijnaert]

Getrouwd: 1668, ondertrouw 27-04-1668 te Amsterdam, Matthijs Saverij #14750, overige namen Mathijs Savareij, geboren ca. 1600, overleden 1670 te Amsterdam, begraven 01-03-1670 te Amsterdam, Westerkerk.
- Eerder getrouwd (26-07-1641) met Susanna Nering, Neerings, waarmee hij 5 kinderen had.
v. Jacob Lambinon #14579, geboren 1605 te Dordrecht, gedoopt ca. 01-10-1605 te Dordrecht, Waalse kerk (getuigen: Chrestien Spee; Jan de Thieb en Elisabeth vrouw van Jacob Kraantjen ).
vi. Suzanne Lambinon #14580, geboren 1609 te Dordrecht, gedoopt 21-06-1609 te Dordrecht, Waalse kerk (getuigen: Chrestien Spee; de ..... Louis de Geer; in plaats van haar broer Salomon Spee en de vrouw van Gilles Steen; Margueritte [de Geer] vrouw van Jacob Trip), overleden voor 19-06-1611.
vii. Suzanne Lambinon #14581, geboren 1611 te Dordrecht, gedoopt 19-06-1611 te Dordrecht, Waalse kerk (getuigen: Johan Engel; Anne Devan en Agnes van Voort).
Getrouwd: 19-11-1635 te 's-Hertogenbosch, ondertrouw 28-10-1635 te Dordrecht, Waalse kerk, Jacob Fléron #14751, geboren ca. 1610 te 's-Hertogenbosch, beroep 1651 Schoolmeester.
viii. Pieter Lambinon #10537, geboren 1614 te Dordrecht, gedoopt 08-1614 te Dordrecht, begraven 1663 te Dordrecht, Groote Kerk.

In februari 1633 wordt een Anna Lambinon gedoopt in Dordrecht, kind van Piron Lambinon en Jenne Hubert. Niet zeker is dat het hier Pieter Lambinon betreft.
[Dordrecht - DTB NH Gemeente 11.4 11-02 img 125]

23-08-1639: Machtiging "Pieter Lambinon uit Dordrecht machtigt Goris Marcusz, spijckermaeker inzake verkoop van huis en erf door Claes Willemsz Hoycaes, smid aan Witmae Adriaensz."
[NL-RtSAR-ona - Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz163 Aktenr/blz. 97/143].


Tweede generatie

2. Lambert Lambinon #10057, overige namen Lambrecht Lambinon (1.Pierre1), geboren ca. 1598, overleden 1670 te Norrköping (SE) (op Landgoed Godegård), begraven 01-03-1670 te Dordrecht, beroep Wijnkoopman, Houtkoopman.


21-05-1638: mr. Herman Halling, schepen in wette van Dordrecht, vervangende Jacob van de Graeff, wonende te Delft, voor 1/3 part, en Govert Sonnemaens, als procuratie hebbende van Jacob Sonnemaens, heer van Rijsoord, voor 2/3 parten, verkopen aan Lambert Lambi[n]on, koopman en burger van Dordrecht, een huis op de Nieuwe Haven, staande tussen het huis van de weduwe van Piron Lambinon en dat van Grietge Veris [hij ging dus naast zijn moeder wonen]. De koper is schuldig aan verkopers een bedrag van 675 gl.
[NL-DdtRAD-ORA inv. 771, f. 76v e.v.]

11-04-1652: Lambert Lambinon, koopman en burger van Dordrecht, als procuratie hebbende van zijn vrouw Cecilia de Meijer, is schuldig aan Leonaert Betouville, burger van Maastricht, 200 gl., verbindende een huis op de HNS [hooge Nieuwstraat] tussen de weduwe van Dionijsius van Hasselt en Pieter Rog.
[NLDdtRAD-ORA 778, f. 96v]

"Op Húijden den 18-04-1654, Compareerde Sr. Lambert Lambinon Coopman. Ende borger deser Stede als ten huwelijck gehadt hebbende Secielia de Meijer die wed. was van guilliam Quintin. Ende dien volgende gesúrrogeerde gestelde voocht over desselfs weeskinderen. Ende verclaerde hij Comparant dat al hoe wel Sr. Cornelis van den Broeck als getroút hebbende Anna Quintin, dochter van den voorsz: guilliam Quintin op húijden voor Scheepenen deser Stadt Dordrecht transport gedaen heeft aen ende ten behoefve van den Hr. francois de Laertsteecker Stadthoúder van den Hr. Baillú van Strijen van een Som van f 2000:0:0 metten Intrest vandien ad 5 pml: wesende d' eerste, in seeckeren briefve van f 6000:0:0, die hij Comparant op den 19-07-1641 ten behoefve van de weeskinderen vanden voorsz: Quintingh. Tot verseeckeringe van haere vaderlijke goederen gepasseert heeft, nochtans bij den voorsz: van den Broeck daer op door handen van den voorsz: de Laertsteecker ofte sijne ordre niet meer ontfangen is als een Som van f 1800:0:0, die den voorsz: van den Broeck niet jegenstaende de resterende f 200:0:0 int regardt van den voorsz: Heere de Laertsteecker voor den voldoenige van den voorsz: f 2000:0:0 is accepterende ende aennemende bij desen, de welcke hij den voorsz: Sr. Lambinon boven ende beneffens die f 4000:0:0 die den voorsz: van den Broeck in den voorsz: brieve noch resterende sijn, aen den selve belooft te betaelen over 1 jaer oft ten langsten 15 mnd. naer datum deser metten Intrest. Ende de costen daer om te doen vandien, etc., [Lambert zal dus alle gelden en de 5% rente betalen], doch sal den voorsz: Lambinon mettelertijt tot vercoopinge vande Huijsinge waer op het voorsz: geheele Capitael van f 6000:0:0 verseeckert is, omme bij vercoopinge den voorsz: Hr. van den Broeck de resterende f 4200:0:0 mette Intrest vandien naer verloop van tijt te doen genieten, etc., [dit aanbod wordt door Cornelis aangenomen]. w.g. L Lambinon, Corn: van den Broeck."
[NL-DdtRAD-ona 20.109 fol 52 not. A. Muijs van Holij]

"Op Húijden den 12-05-1659., Compareerde etc., d'Heer Pieter de Carpentier úijt den outraet deser Stede. Ende verclaerde Hij Heer Comparant geconsitúeert, etc., te hebben bij desen, d' Heer Antonij Salms Coopman tot Lúijck, omme úijt den name ende van wegen Hem heere Comparant ende de sijne qte. te gefven, beúren ende ontfangen úijt Handen van Anna Lijbert Húijsvroúwe van Lambert Lambinon Jegenwoordich tot Lúijck voorsz:, de Somme van f 500:0:0 verloop etc., t zedert, den 16-03-1658 die den voorsz: Heere Carpentier voor haer alhier betaelt heeft volgens den copie aútentijcq vande obligatie etc., [de heer Carpentier stelt dat er betaald moet worden anders zal hij over gaan tot executie van de goederen van Anna]."
[NL-DdtRAD-ona 20.113a fol. 27 not. A. Muijs van Holij]

- Wordt 1668 genoemd als koopman in een verklaring omtrent het schip Phoenix uit Delft.

Getrouwd (1): 21-08-1622 te Zwijndrecht, Jeanne Donneau #10538, overige namen Janneken Dondau, geboren ca. 1600 (dochter van Hubert Doneau #15439), overleden voor 1638 te Dordrecht.
- weduwe van Guilliam Quintin.

Kinderen:

i. Isabeau Lambinon #14752, geboren 1623 te Dordrecht, gedoopt 23-07-1623 te Dordrecht.
ii. Gillis Lambinon #14679, geboren 1624 te Dordrecht, gedoopt 11-1624 te Dordrecht, overleden voor 1632 te Dordrecht.
3. iii. Pierre (Pieter) Lambinon #14753 geboren 1626.
iv. Anne Lambinon #14755, geboren 1628 te Dordrecht, gedoopt 16-01-1628 te Dordrecht.
4. v. Jacob Lambinon #14756 geboren 1629.
vi. Lambert Lambinon #14680, geboren 1631 te Dordrecht, gedoopt 01-1631 te Dordrecht, overleden te Zweden ?
vii. Gillis Lambinon #14758, geboren 1632 te Dordrecht, gedoopt 25-07-1632 te Dordrecht, overleden 1643 te Dordrecht, begraven 31-05-1643 te Dordrecht.
Getrouwd (2): 08-11-1638 te Dordrecht, kerkelijk huwelijk 09-11-1638 te Dordrecht, ondertrouw 24-10-1638 te Dordrecht, Cecilia de Meyer #10058, overige namen Celia, Secielia (de) Meijer, geboren ca. 1605 te Luik (BE) (dochter van Jean de Meijer #15441), overleden 1652 te Dordrecht, begraven 16-08-1652 te Dordrecht.
- Weduwe van Guilaume Quintis (Guillaum Quintin).

Kinderen:

5. viii. François Lambinon #10055 geboren 1639.
ix. Lowijs Lambinon #10100, geboren 1641 te Dordrecht, gedoopt 01-1641 te Dordrecht, overleden 1644 te Dordrecht, begraven 06-02-1644 te Dordrecht.
x. Lambrecht Lambinon #15442, geboren 1642 te Dordrecht.
xi. Cecilia Lambinon #10101, geboren 1643 te Dordrecht, gedoopt 28-05-1643 te Dordrecht, overleden 1646 te Dordrecht, begraven 13-07-1646 te Dordrecht.
xii. Guiliame Lambinon #10102, geboren 1648 te Dordrecht, gedoopt 22-07-1648 te Dordrecht, overleden 1651 te Dordrecht, begraven 24-05-1651 te Dordrecht.
Getrouwd (3): 1654 te Hendrik-Ido-Ambacht, ondertrouw 13-09-1654 te Dordrecht, Anna Libert #10539, overige namen Anneken Libert, Lijbert, geboren ca. 1610 te Luik (BE), overleden 1675 te Dordrecht, begraven 18-12-1675 te Dordrecht.

"05-09-1638 ondertrouw: Johannes Hardy Laecken bereyder J.M. van Dordrecht won. bij de Lambardebrúg, Anna Libert J.D. van Lúyck won. op de nieúhaven, per Schrijven van Fransche"
[Trouwboek Ned.Herv.gem. arch.11.19 mf62 blz.170]

"03-11-1634, Alsoo Adriaen vande Graeff curator over de boedel van Hendrick Maertensz. Daerdantier, cleermacker vercocht heeft aen Maria en Anna Libert een geheel huys ende erve met alle Sijne toebehooren staende en gelegen in de Hooge Nieústraet tússchen den húyse van Jan Lowijsz. aen d'eene en den húyse van Steven Fransz. aen d'andere sijde."
[NLDdtRAD-Klepboek arch.3.16]Derde generatie

3. Pierre (Pieter) Lambinon #14753 (2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1626 te Dordrecht, gedoopt 24-05-1626 te Dordrecht, overleden 1677 te Dordrecht, begraven 16-08-1677 te Dordrecht, beroep Meester Droogscheerder.


Huur van een huis.
27-02-1671, Compt. etc., Capt. Willem de Rúijter Coopman, gelijck hij verhúijrt bij desen aen Pieter Lambinon, mede Borger alhier, etc., een húijs en erve staende ende gelegen inde oúde bree straet binnen deser Stede tússchen den húijse van franchois van Hooghstraten aen d' eene, ende 't húijs vanden verhúijrder aen d' andere Zijde, etc. [de huur bedraagt f 100,00 p.j.] w.g. Pieter Lambinon en Willem de Rúijter.
[NLDdtRAD-ona 20.351 fol. 164 not. S. van der Heijden]

Getrouwd: 1651 te Dordrecht, ondertrouw 09-07-1651 te Dordrecht, Debora Struyve #14754, overige namen Debore Struve, Struivé, Struvé, geboren ca. 1627 te Middelburg, overleden 1671 te Dordrecht, begraven 23-06-1671 te Dordrecht.

Kinderen:

i. Jenneke Lambinon #14771, geboren 1654 te Dordrecht, gedoopt 09-05-1654 te Dordrecht.
ii. Cornelia Lambinon #14772, geboren 1655 te Dordrecht, gedoopt 01-09-1655 te Dordrecht, overleden voor 08-01-1657.
iii. Cornelia Lambinon #14774, geboren 1657 te Dordrecht, gedoopt 08-01-1657 te Dordrecht.
iv. Lijsbetge Lambinon #14776, geboren 1658 te Dordrecht, gedoopt 08-07-1658 te Dordrecht.
v. Debora Lambinon #14779, geboren 1660 te Dordrecht, gedoopt 05-04-1660 te Dordrecht, overleden voor 22-06-1664.
vi. Pieter Lambinon #14782, geboren 1662 te Dordrecht, gedoopt 17-09-1662 te Dordrecht.
vii. Debora Lambinon #14784, geboren 1664 te Dordrecht, gedoopt 22-06-1664 te Dordrecht, testament 24-04-1719 te Dordrecht (Tot voogd aangesteld de langst levende).
Getrouwd: 27-07-1698 te Dordrecht, ondertrouw 13-07-1698 te Dordrecht, Hendrich van Herentals #15438.
viii. Niclaes Lambinon #14788, geboren 1667 te Dordrecht, gedoopt 17-09-1667 te Dordrecht.

4. Jacob Lambinon #14756 (2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1629 te Dordrecht, gedoopt 16-04-1629 te Dordrecht, overleden 1679 te Dordrecht, begraven 27-07-1679 te Dordrecht, beroep Wijnkuiper, Wijnkoper, woonde 1670 te Rotterdam.


Testament
"Op Húijden den 08-05-1655, Compareerde, etc., d' eersame Jacob Lambinon, borger deser Stede, wijncooper, J.M. toecomende brúijdegom ter eenre, ende Eerbare Alieda Heij J.D. toecomen brúijt, geadsisteert met Sr. Woúter Beúrgaven haren neve ter andre sijde. Ende verclaerde d'voors: partijen etc., te vergaderen inden heijligen echten state etc., [de aanstaande man en vrouw regelen hun wereldse zaken, o.a. voogdijschap over kind(eren)]. w.g. Jacob Lambinon, Alida Heij."
[NLDdtRAD- ona 20.134 fol. 155 not. A. van Neten]

Getrouwd: 06-06-1655 te Rijsoord, ondertrouw 09-05-1655 te Dordrecht, Aletta Heij #14757, overige namen Alieda Heij, geboren ca. 1630 te Geertruidenberg, overleden 11-1685 te Rotterdam (liet na 2 minderjarige en 2 meerderjarige kinderen), begraven 27-11-1685 te Rotterdam, woonde 1685 Sijl bij 't Hanck, Rotterdam.

"Op Húijden den 15-06-1656, Compareerde Aletta Heij Húijsvroúwe van Sr. Jacob Lambinon inwoner deser Stede. Ende verclaerde sij Comparante naerdien den opgemelten Haeren man voor dHr. mr. Roelandt de Carpentier Schepenen in wette deser, te leene genegotieert heeft een Som van f 1500:0:0. Etc., waer voor den selven ten behoefve van den vooren gemelten heer de Carpentier etc., [een obligatie is uit gekeerd voor] seeckere landerijen [in Lage Zwaluwe]. Ende der selver Jaerlijcke vruchten, bij haer Comparante ten Húwelijcken gebracht heeft, etc., te approbeeren. Ende dienvolgende voor soo veel het noodich is, boven het voorsz: verbant etc. w.g. Alette Heij."
[NL-DdtRAD-ona 20.111 fol. 210 not. A. Muijs van Holij]

"Op Húijden den 15-06-1656, Compareerde Aletta Heij Húijsvroúwe van Sr. Jacob Lambinon Coopman van wijnen binnen deser Stede. Ende verclaerde sij Comparante naerdien den opgemelten Haeren man van dHr. mr. Roelandt de Carpentier Schapenen in wette deser, ten behoeven van sijne te leene genegotieert heeft een Som van f 600:0:0. waer van den selven aen den opgemelten Heere de Carpentier, ten behoeven van Pr. ende Roelant de Carpetier sijne twee minderj. Soonen, geprocúreert bij joffroúwe Sara Leijsten, van sijnne eerste húijsvroúwe 1 obligatie met Intrest, voor Schepenen van Waspijck. Onder speciael verbant van seeckere Landerijen etc. [zie ona 20.111 fol. 210] w.g. Alette Heij."
[NL-DdtRAD-ona 20.111 fol. 211 not. A. Muijs van Holij]

Kinderen:

i. Jenneke Lambinon #14773, geboren 1656 te Dordrecht, gedoopt 03-04-1656 te Dordrecht.
ii. Ariaentie Lambinon #14775, geboren 1657 te Dordrecht, gedoopt 21-09-1657 te Dordrecht.
iii. Anna Lambinon #14777, geboren 1659 te Dordrecht, gedoopt 13-01-1659 te Dordrecht, overleden 1662 te Dordrecht, begraven 21-08-1662 te Dordrecht.
iv. Joost Lambinon #14778, geboren 1660 te Dordrecht, gedoopt 12-03-1660 te Dordrecht.
v. Maria Lambinon #14781, geboren 1661 te Dordrecht, gedoopt 28-12-1661 te Dordrecht.
vi. Jan Lambinon #14783, geboren 1663 te Dordrecht, gedoopt 19-10-1663 te Dordrecht.
vii. Anna Lambinon #14786, geboren 1666 te Dordrecht, gedoopt 26-08-1666 te Dordrecht.
viii. Jacob Lambinon #14790, geboren 1669 te Dordrecht, gedoopt 27-10-1669 te Dordrecht.
ix. Aellete Lambinon #14767, geboren 1672 te Rotterdam, gedoopt 23-09-1672 te Rotterdam (getuigen: Gillis Becius; Elisabeth Lambinon).
x. Helena Lambinon #14768, geboren 1676 te Rotterdam, gedoopt 25-06-1676 te Rotterdam (getuigen: Daniel van der Leven; Helena Eijckhout).

5. François Lambinon #10055 (2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1639 te Dordrecht, gedoopt 06-1639 te Dordrecht, overleden 1713 te Dordrecht, begraven 09-01-1713 te Dordrecht, beroep Kuiper, Drappier, Meester Lakenbereider, woonde 1663 Delfse Wagenstraat, Rotterdam; Hooge Nieuwstraat, Dordrecht.


Op 17-03-1693 verkoopt Reijnier van Nieukerck, mr. smid en burger van Dordrecht, voor 1075 gl. aan Francois Lambinon, lakenbereider en burger van Dordrecht, een huis op de Hoge Nieuwstraat, staande tussen het huis van oud-burgemeester Stoop en het pakhuis van Francois van de Graaff. De koper neemt te zijnen laste een schuldbrief van 400 gl., die Cornelis Hallingh, pastoor te Breda, op het huis sprekende heeft.
[NL-DdtRAD-ora inv. 798, f. 14 e.v]

15-06-1701. "Reeckeninghe gedaen bij Gerardús Húbert en Francois Lambinon als Deeckens van het laecken Bereijders gilde, soo dat tegoet is 1311 ½ ende dat met stemme is op dato verreert aen Gerrit de kneght.
En sijn tot Deeckens verkoren
Francois Lambinon, Hermanús van Braght
Tot proefmeesters
Matthijs Toussain, Matthijs killenaar
Tot achtmannen
Gerardús Húbert, parpeet Laves, Severeijn van Braght, Hernanús Erkelens."
[NL-DdtRAD-Gilden 16.382]

Op 18-05-1715 verkopen Wijnand Celis, als man van Lijdia Lambinon, en Selia Lambinon, voor zichzelf en tevens vervangende Ida van der Elst, weduwe van Lammert Lambinon, kinderen en erfgenamen van Franchois Lambinon, voor 500 gl. aan mr. Ernest de Bevere, heer van West-IJsselmonde, oud-burgemeester van Dordrecht, een huis op de Hoge Nieuwstraat, staande recht tegenover het koffiehuis "de Goude Molen", ["de Gouden Molen" stond op de NW hoek van Hoge Nieuwstraat/Lange Houten Brugstraat, tegenwoordig Lange IJzerenbrugstraat] tussen het huis van de weduwe Stoop en de stal van postmeester Van de Graaf.
[NL-DdtRAD-ora inv. 810, f. 33v:]

Eigendomsbewijs van een huis en erf in de Hoge Nieuwstraat t.o. het koffiehuis "De Gouden Molen", afkomstig v.d. kinderen van wijlen Franchois Lambinon, ten behoeve van mr. Ernest v. Beveren.

"Transport nr.587 van Een húijs uit hooge Nieú-straat te Dordrecht ten behoeven vanden Heer Ernst de Bever Heer van westijsel-monde dato 18 maij 1715 24 st. "

"Wij Mr. Pieter Brandwijck van Blokland heeren Willemsz. vrijheer van Blokland Govert Braats adriaansz. ende Mr. Damas van Slingeland heeren Barthoutsz. Schepenen der Stad Dordregt oirconde ende kennen dat, voor ons gecomen en gecompareert Sijn Wijnand Celis in húwelijck hebbende Lijdia Lambinon en Selia Lambinon Soo voor haar Selven als sigh Sterkmakende en rato Cave-rende voor jda vander Elst Wed. van Lammert Lambinon kinderen en erfge-namen van wijlen franchois Lambinon dewelke verclaarde vercogt te hebben dien volgende te Cederen en in vrijen eijgen-dom over te dragen aan en ten behoeve vand heer en Mr. Ernest d. Bevere - Heere van westijsselmonde oúd Borgermeester deser Stad. Een geheel húijs en Erve staande en gelegen op de hoogenieú-straat, regt over het koffij Húijs daar úijt hangt de gouden molen, den húijse van Mevroú de Wed. Wijle de Heer Stoop aende eene ende de Stal vande heer postmeester vande graaf ter andere Zijde ende dat met alsúlke vrijdommen Servitúten ende geregtig-heden Soo van Múúren gooten ligten ende waterloopen Súbc [subcript] voors: húijs eenigsints hebbende en Súbject is volgens de oude brieven en bescheijden daar van Sijnde bekennende de Comp.tn. [comparanten] daer van Voldaan ende betaalt te sijn met de somme van vijffhondert gúlde gereet en Contant gelt belovende de Comp.tn. voors: húijs te sullen vrijen en waaren als een vrij goet van allen kommer en aanthaal onder den verbande als na regten. In oirconde desen brieven gegeven op den 18en meij 1715.
[NL-DdtRAD-Origineel Eigendoms-bewijs op perkament arch.123.31]


Getrouwd: 06-03-1663 te Rotterdam, ondertrouw 18-02-1633 te Rotterdam, Susanna Samuels Ruits #10056, overige namen Susanna Samuels Ruits, Kints, geboren 1648 te Dordrecht, overleden 1703 te Dordrecht, begraven 18-07-1703 te Dordrecht, woonde 1663 Oostend, Rotterdam.

Kinderen:

i. Lammert Lambinon #10075, geboren 1663 te Dordrecht, gedoopt 06-07-1663 te Dordrecht, overleden 1665 te Dordrecht, begraven 06-05-1665 te Dordrecht.
ii. Samuel Lambinon #10076, geboren 1665 te Dordrecht, gedoopt 15-03-1665 te Dordrecht, overleden 17-02-1702 te Dordrecht, begraven 20-02-1702 te Dordrecht, beroep Koffiehandelaar.

Op 01-02-1698 verkoopt notaris Jan de Bets, als procuratie hebbende van Jan Teggers, Simon van Wel, als man van Hester Teggers, en Abraham Teggers, kinderen en erfgenamen van Aart Teggers, voor 4000 gl. aan Samuel Lambinon, burger van Dordrecht, een huis in de Wijnstraat tegenover de Beurs, genaamd "Groot Coffijhuijs", staande tussen de Tolbrugstraat Waterzijde en het huis van veertigraad Hendrick van der Banck. De koper is schuldig aan Jan de Bets een somma van 1500 gl.
[NL-DdtRAD-ora inv. 1636, f. 102 e.v.]

"Te Dordrecht was er reeds vroeg, namelijk in 1684, een "Koffyhuis". ... Aert Teggers was een man van twaalf ambachten [twijnder, uitdrager, pachter van de belasting op bieren] en dertien ongelukken. ... [In 1684 verzocht hij] aan het stadsbestuur vergunning ... om met uitsluiting van anderen een "Koffyhuis"te mogen openen. De plaats waar deze nieuwe instelling werd gevestigd, getuigt wel van het goede inzicht van de stichter, want een betere plaats als Wijnstraat-hoek Tollebrugstraat is moeilijk te bedenken."
[C.J.P. Lips, Wandelingen door Oud-Dordrecht, 2 delen (Zaltbommel 1974) p.67)]


Ondertrouw: 21-05-1690 te Dordrecht, Adriana Bax #10103, geboren 1649 te Dordrecht, gedoopt 09-11-1649 te Dordrecht, overleden 1724 te Dordrecht, begraven 24-07-1724 te Dordrecht.
-- Weduwe van Gijsbert van der Kemp.
iii. Cecilia Lambinon #10077, geboren 1666 te Dordrecht, gedoopt 29-11-1666 te Dordrecht, overleden 1669 te Dordrecht, begraven 06-10-1669 te Dordrecht.
iv. Lammert Lambinon #10104, geboren 1669 te Dordrecht, gedoopt 04-10-1669 te Dordrecht, overleden 1670 te Dordrecht, begraven 04-07-1670 te Dordrecht.
v. Cecilia Lambinon #10078, geboren 1671 te Dordrecht, gedoopt 16-10-1671 te Dordrecht, overleden 1672 te Dordrecht, begraven 16-02-1672 te Dordrecht.
6. vi. Lambert Lambinon #10051 geboren 1673.
vii. Daniel Lambinon #10105, geboren 1674 te Dordrecht, gedoopt 22-07-1674 te Dordrecht.
viii. Cecilia Lambinon #10079, overige namen Selia, Zelia Lambinon, geboren 1676 te Dordrecht, gedoopt 11-10-1676 te Dordrecht, overleden 1747 te Dordrecht, begraven 04-08-1747 te Dordrecht.

"Zelia Lambinon inde wijnstraat t in húijs van Sr. Wijnant Zelis [is haar zwager, wedn. van Lydia Lambinon. van Wijnant Zelis wordt in ona 20.1084 akte 60 not. S. van der Bank O.datum vermeldt op 22-07-1769] ongehúwe gestorven. Met d' ordinere Koetsen "
[NL-DdtRAD B.boek Grote Kerk Dodenboek arch.11.51 mf157]

ix. Lijdia Lambinon #10080, geboren 1678 te Dordrecht, gedoopt 02-05-1678 te Dordrecht, overleden 1719 te Dordrecht, begraven 13-03-1719 te Dordrecht.
Getrouwd: 08-11-1699 te Dordrecht, ondertrouw 25-10-1699 te Dordrecht, Weynand Zelis #10106, overige namen Wijnand Celis, geboren ca. 1675 te Dordrecht.


Vierde generatie

6. Lambert Lambinon #10051 (5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1673 te Dordrecht, gedoopt 14-04-1673 te Dordrecht, overleden vr 18-05-1715 te Dordrecht.
Getrouwd: 17-08-1698 te Dordrecht, ondertrouw 03-08-1698 te Dordrecht, Ida van der Elst #10052, geboren 1669 te Dordrecht (dochter van Abraham Fransz. van der Elst #10053 [1638-1708] en Lydia van Ratingen #10054 [1644-1700]), gedoopt 04-10-1669 te Dordrecht, overleden 1724 te Dordrecht, begraven 28-10-1724 te Dordrecht.

Kinderen:

i. Suzanna Maria Lambinon #10107, geboren 1698 te Dordrecht, gedoopt 25-12-1698 te Dordrecht, overleden 1708 te Dordrecht, begraven 11-12-1708 te Dordrecht.
ii. Lijdia Lambinon #10081, geboren 1701 te Dordrecht, gedoopt 02-10-1701 te Dordrecht.

"Staat ende Inventaris van alsúlke goederen als bij arie Sporri borger deser Stede, en Lijdia Lanbinon egte Lúijden int' gemeen beseten sijn, gemaakt ende beschreeven door ons Pieter Venlo en Húijbert van Wetten openbaere Notarissen etc., ten versoeke en volgens het op en aangeven van de voorn: Egte lúijden op den 29-07-1737
Int voorhúijs
Een brandewijns winkeltie bestaende in 7 boteljes, daar onder een ½ vol met Brandewijn,
een ½ vol met nagelwater ......
......
......
......
...... nog eenige aarde potten en Schotels niet waardig te specificeren. ontrent 1 ton túrff en 1 partij hoút
1 hoúte tafeltie.
Lasten des boedels
De húijs húijr [huur] seedert 3 weeken na Meij tegens f 38:0:0 S´Jaers, t´geen de oom van de vroúw pretendeert, dog de man sústineert, dat daer niets van moet werden betaelt, en dat sijn Súster anders ook húijs húúr kan pretenderen.
Op húijden den 01-08-1737,
Compareerden etc., Arie Sporrie, ende Lijdia Lambinon dewelke verklaerde op den vorenstaende Inventaris te hebben doen stellen, alle de goederen en Effecten dewelke tot haeren gemeenen boedel eenigsints sijnde behorende, sonder Eenige ter qúader troúwe verswegen agter gehoúden te hebben ofte weerloos geworden te sijn, etc., [de scheidende partijen krijgen ieder de helft van de boedel]. Sijnde de tweede Compte. daer bij aan den eerste Comp: Schúldig gebleeven een Somme van f 21:2:0 welke den Eertsen Compt: bekende op het passeren deses van den tweede Compte: ontfangen te hebben, en Sijnde mitsdien den Compten: hier mede t' enemaal van den anderen aff Sonder eenige de minste reserve blijvende niet te min nog gemeen het geene in tijde en wijle bij verkoping van t' regt van't tappers, kaeij, en lappersgilden soúde mogen komen alles onder den verbande als naer egten etc., w.g. Arij Sporrie, dit † merck is gestelt bij de tweede Comparante Lijdia Lambinon.
[NL-DdtRAD-ona 20.784 akte 14 not. P. Venlo, Inventaris onder de f 2000:0:0]

"Separatie, Alsoo Arij Sporrij en Lijdia Lambinon Egtelieden, etc., sijn gesepareert van Bedt, Tafel, Bijwoningh en goederen, en dat den een den anderen voortaan met geene Schúlden en Soúden belasten, etc., bij desen openbare Clockengeslagh, doen Públiceeren, en bekent maaken, ten eijnde een ijgelijk met de voorz. persoonen handelende, weten waar nae hen te regúleeren soúde hebben, alsoo den een Voor des anders Schúlden, niet Aansprekelijk Sijn Sal. Een igelijk hoede hem voor Schade."
[NLDdtRAD Kllepboek arch.3.24 blz.170]


Getrouwd: 23-10-1735 te Dordrecht, kerkelijk huwelijk 23-10-1735 te Dordrecht, ondertrouw 07-10-1735 te Dordrecht, gescheiden 30-07-1737 te Dordrecht, Arij Jansz Sporrie #10108, geboren ca. 1700 te Dordrecht.
7. iii. François Lambinon #10049 geboren 1704.
8. iv. Wijnandina Lambinon #10082 geboren 1707.


Vijfde generatie

7. François Lambinon #10049 (6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1704 te Dordrecht, gedoopt 24-03-1704 te Dordrecht, overleden 1748 te Dordrecht, begraven 30-10-1748 te Dordrecht, beroep Steenhouwer.


Qúitantie.
Op Húijden den 24-12-1726 Compareerde etc. Francoijs Lambinon, borger deser Stede, te kennen gevende, hoe dat Júffr Cathanina van Oosen, ende Júffr Anna van Oosen, gesústers bij haer testamentaire dispositie etc.,aan de kinderen van Lambert Lambinon, had gemaakt en gelegateert, een schúltbrieff van f 600:0:-, staende op het húijs van Sr. Beúd over de nieúwkerkstraat, etc., [binnen dese Stad, etc., Francois verklaart ontvangen te hebben] een soodanige Somme van f 200:0:-, etc. w.g. Frans coos Lammenon.
[NL-DdtRAD ona 20.1000 akte 21 not. P. de Ruijter]

- Koopt 01-12-1735 voor fl 520 een huis : "Groot Valkenburg" aan de Wijnstraat tegenover de Schrijversstraat te Dordrecht. Hij neemt daar 25-05-1741 een hypotheek op ad. fl 1000.

Getrouwd: 02-07-1726 te Dordrecht, ondertrouw 15-05-1726 te Dordrecht, Ariaantje Verweerd #10050, overige namen Anna Verwaart, Verwaard, geboren 1704 te Noordeloos, gedoopt 10-09-1704 te Noordeloos, overleden 1773 te Dordrecht, begraven 17-04-1773 te Dordrecht.

Kinderen:

i. Willem Lambinon #10073, geboren 1727, gedoopt 18-11-1727 te Dordrecht, overleden voor 29-11-1730.
9. ii. Lambertus Lambinon #10047 geboren 1728.
10. iii. Willem Lambinon #10074 geboren 1730.
iv. Gerrit Lambinon #10087, geboren 1733 te Dordrecht, gedoopt 19-07-1733 te Dordrecht.
11. v. Jacobus Lambinon #10084 geboren 1736.
vi. Yda Lambinon #10085, geboren 1739 te Dordrecht, gedoopt 02-08-1739 te Dordrecht.
vii. Mensje Lambinon #10086, geboren 1745 te Dordrecht, gedoopt 13-10-1745 te Dordrecht.

8. Wijnandina Lambinon #10082 (6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1707 te Dordrecht, gedoopt 15-03-1707 te Dordrecht, overleden 1753 te Dordrecht, begraven 14-02-1753 te Dordrecht.


Qúitantie.
"Op Húijden den 16-05-1631 Compareerde etc., Lijdia Lambinon, meerderj. ongehoúde dr., Jan Groesbeek, in Húwelijk hebbende Wijnandia Lambinon, en voor soo veel des noods deselve Wijnandia Lambinon, won. binnen dese Stad. Te kennen gevende hoe dat Júffr. Catharina van Oosen, en Júffr. Anne van Oosen, gesústers, bij hare testamentaire dispossitie etc., bij haar metter doot geconfirmeert, ende acte van opening van den selve testamente gepasseert etc., aan de kinderen van Lambert Lambinon, had gemaakt en gelegateert, een schúltbrieff van f 600:0:-, staende op het húijs van Sr. Beúd over de nieúw kerkstraat, binnen dese Stad, etc., [Lijdia en Wijnandia verklaren ontvangen te hebben] een soodanige Somme, ider van f 200:0:-, etc., [ieder 1/3 deel] specialijk gevest sijnde geweest, op het voornd: húijs en erve, staende ende gelegen, op de kaaij agter de nieúwkerkstijger, tússchen den húijse van de wed. wijlen Capn. Laúrens Davidse, aend' eene, ende thúijs van Cornelis de Vos aen d'andre zijde, etc.
Nog bekenne zij Comparanten ontfangen te heben hare portien, in het Linnen, bij den voornd: Testament gemelt. Etc. w.g. dit merk † is gestelt bij Lijdia Lambinon, ijan groesbeek, dit merk † is gestelt bij Wijnandia Lambinon."
[NLDdtRAD ona 20.1004 akte 69 not. P. de Ruijter]

Getrouwd: 13-05-1731 te Dordrecht, ondertrouw 27-04-1731 te Dordrecht, Jan Groesbeek #10083, geboren 1705 te Dordrecht (zoon van Sybert Groesbeek #14759 en Sara van der Graeff #14760), gedoopt 19-06-1705 te Dordrecht, overleden 1751 te Dordrecht, begraven 21-11-1751 te Dordrecht.

Kinderen:

i. Lambertus Groesbeek #14763, geboren 1734 te Dordrecht, gedoopt 07-11-1734 te Dordrecht, overleden 1777 te Dordrecht, begraven 08-10-1799 te Dordrecht.
Getrouwd: 07-05-1758 te Dordrecht, ondertrouw 20-04-1758 te Dordrecht, Agnietje (Angenieta) van Leent #14764, geboren 1723 te Bergen op Zoom (dochter van Frederik van Leent #14765 [1702-1763] en Jacoba Dideriks #14766 [1700 -1763]), gedoopt 23-08-1723 te Bergen op Zoom, overleden 1789 te Dordrecht, begraven 30-10-1789 te Dordrecht.


Zesde generatie

9. Lambertus Lambinon #10047, roepnaam Lammert Lambinon (7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1728 te Dordrecht, gedoopt 14-11-1728 te Dordrecht.
Getrouwd: 17-02-1754 te Dordrecht, ondertrouw 31-01-1754 te Dordrecht, Jannetje Scheij #10048, geboren te Dordrecht.

Kinderen:

12. i. Anna Lambinon #8719 geboren 1754.
13. ii. Teuntje Lambinon #8720 geboren 1757.
14. iii. François Lambinon #3567 geboren 1760.
iv. Josua Lambinon #586, geboren 1762, gedoopt 05-09-1762 te Dordrecht.
15. v. Eijda Lambinon #2176 geboren 1765.

10. Willem Lambinon #10074 (7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1730 te Dordrecht, gedoopt 29-11-1730 te Dordrecht.
Getrouwd: 07-05-1758 te Dordrecht, Allegonda Bemdt #10088.

Kinderen:

16. i. François Lambinon #10089 geboren 1763.

11. Jacobus Lambinon #10084 (7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1736 te Dordrecht, gedoopt 20-04-1736 te Dordrecht, beroep Timmerman.


- Neemt 19-05-1767 een hypotheek op een huis : "Groot Valkenburg" aan de Wijnstraat tegenover de Schrijversstraat te Dordrecht ad fl 700. (Geldgever: Jacob van der Elst, koopman).

Dordrecht 31-05-1788: Eed aflegging t.b.v. Gilde: "Huijstimmerlieden".
"Wij beloven en zweeren, gehouw en getrouw te zullen zijn aan de constitutie en Regeeringsform van den Lande van Holland en West Vriesland bestaande in de Hoogste en Souvereine Overheid van Hun Ed Groot Mog. de Staaten van denselven Lande, met het Erfstadhouder- Gouveneur- Capitain- en Admiraalschap Generaal, erflijk in het Doorlugtig Huijs van Orange zodanig als hetzelve Hun Ed Gr. Mog Resolutien van den Jaare 1747 is opgedragen en bij den tegenwoordigen Heer Erfstadhouder in het Jaar 1766 aanvaard." [Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden) ]

Getrouwd: 1766 te Dordrecht, ondertrouw 10-05-1766 te Dordrecht, Geertruij Kleton #10405.

Kinderen:

17. i. François Lambinon #9891 geboren 1766.
18. ii. Geertruij Lambinon #10406 geboren 1767.
iii. Jacobus Lambinon #10126, geboren 1776, gedoopt 20-12-1776 te Dordrecht.
iv. Jacoba Lambinon #10127, geboren 1780, gedoopt 27-08-1780 te Dordrecht.


Zevende generatie

12. Anna Lambinon #8719 (9.Lambertus6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1754, gedoopt 17-07-1754 te Dordrecht.

Kinderen:

i. Antonia Lambinon #15436, geboren 1783 te Dordrecht, gedoopt 17-07-1783 te Dordrecht.

13. Teuntje Lambinon #8720 (9.Lambertus6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1757, gedoopt 03-06-1757 te Dordrecht.

Kinderen:

i. Teuntje Lambinon #15437, geboren 1784 te Dordrecht, gedoopt 17-04-1784 te Dordrecht.

14. François Lambinon #3567 (9.Lambertus6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1760, gedoopt 04-05-1760 te Dordrecht.
Getrouwd: 04-05-1783 te Dordrecht, ondertrouw 17-04-1783 te Dordrecht, Adriana van der Leede #3568, geboren te Papendrecht (dochter van Jacob van der Leede #10109), woonde Kolfstraat, Dordrecht.

Kinderen:

19. i. Jannetje Lambinon #10110 geboren 1783.
ii. Alida Lambinon #10112, geboren 1785 te Dordrecht, gedoopt 05-01-1785 te Dordrecht.
Getrouwd: 06-11-1811 te Dordrecht, Louis van Capel #12983, geboren 1787 (zoon van Hendrik van Capel #12984 en Jenneke de Rot #12985).
iii. Lambertus Lambinon #10113, geboren 1786 te Dordrecht, gedoopt 28-05-1786 te Dordrecht.
iv. Jacoba Lambinon #10114, geboren 1787 te Dordrecht, gedoopt 14-09-1787 te Dordrecht.
20. v. Lamberdina Lambinon #3552 geboren 1791.
21. vi. Lambertus Lambinon #10115 geboren 17-03-1793.
22. vii. Jacob Lambinon #10116 geboren 16-02-1795.
viii. Francina Lambinon #10117, geboren 1798 te Dordrecht, gedoopt 20-03-1798 te Dordrecht.

15. Eijda Lambinon #2176 (9.Lambertus6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1765, gedoopt 11-08-1765 te Dordrecht.
Getrouwd: 1790 te Dordrecht, ondertrouw 28-10-1790 te Dordrecht, Jan Weerheijm #10407.

Kinderen:

i. Jannetje Klasijna Weerheijm #10408, geboren 1791, gedoopt 22-07-1791 te Dordrecht.
Getrouwd: 06-05-1835 te Dordrecht, Leonardus Faktor #13007, geboren 1803 te Dordrecht (zoon van Arie Faktor #13008 en Elizabeth van den Bergh #13009).

16. François Lambinon #10089 (10.Willem6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1763 te Dordrecht, gedoopt 11-09-1763 te Dordrecht, beroep Schildersknecht.
Getrouwd: 30-10-1785 te Dordrecht, Geertrui la Rivière #10090.

Kinderen:

i. Catharina Lambinon #12989, geboren 1794 te Dordrecht.
Getrouwd: 18-07-1821 te Dordrecht, Johannes Smidt #12990, geboren 1794 te Groningen (zoon van Jurjen Smidt #12991 en Jantjen Bakkers #12992).
23. ii. François Lambinon #10091 geboren 1801.

17. François Lambinon #9891 (11.Jacobus6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1766, gedoopt 08-05-1766 te Dordrecht.


- "den 29 Julij 1805 ten verzoeke van zijne vrouw door de Kamer Judicieel wegens dronkenschap geplaatst voor een Jaar, mits betalende f 100 dus tot 29 Julij 1806. Ontslagen 12 Julij 1806."
"den 7 van Herfstmaand 1810 ten verzoeke van zijne vrouw om wangedrag door de Kamer Judicieel geconfineert voor twee Jaaren. Ontslagen 7 Sept.b 1812."
[Generaal Register van alle Persoonen welke in het Stads Krankzinnig en Beterhuijs te Dordrecht tans zijn of zullen werden geconfineert zoo van Binnen als Buiten de Stad].

Getrouwd: 1789 te Dordrecht, ondertrouw 19-11-1789 te Dordrecht, Adriana Ophorst #10409.

Kinderen:

i. Geertruij Lambinon #10410, geboren 1789, gedoopt 27-12-1787 te Dordrecht.
ii. Adriana Lambinon #10301, geboren 1792, gedoopt 10-02-1792 te Dordrecht.

- "den 30 Junij 1816 ten verzoeke van haar moeder door de Rechtbank te Dordt ontugt en wangedrag voor Een Jaar geconfineert. Ontslagen 30 Junij 1817". [Generaal Register van alle Persoonen welke in het Stads Krankzinnig en Beterhuijs te Dordrecht tans zijn of zullen werden geconfineert zoo van Binnen als Buiten de Stad]

24. iii. Jacobus Lambinon #10411 geboren 1794.
iv. Arnoldina Lambinon #10412, geboren 1796, gedoopt 11-09-1796 te Dordrecht.
v. Francina Adriana Lambinon #10413, geboren 1799, gedoopt 03-02-1799 te Dordrecht.
vi. Arnoldina Lambinon #12996, geboren 1801 te Dordrecht.
Getrouwd: 03-05-1826 te Dordrecht, Pieter Giesingh #12993, geboren 1803 te Dordrecht (zoon van Pieter Giesingh #12994 en Elisabeth van Loon #12995).
vii. Arnoldus Lambinon #13000, geboren 1807 te Dordrecht.
Getrouwd (1): 13-11-1833 te Dordrecht, Henderica Janssen #13001, geboren 1801 te Dordrecht (dochter van Willem Janssen #13002 en __ Hillegers #13349).
Getrouwd (2): 30-08-1837 te Dordrecht, Jannetje Knosses #13350(dochter van Arnoldus Knosses #13351 en Hendrika Anthonetta W. van Schonenberg #13352).

18. Geertruij Lambinon #10406 (11.Jacobus6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1767, gedoopt 11-09-1767 te Dordrecht, overleden 1842 te Dordrecht, begraven 08-08-1842 te Dordrecht.
Getrouwd met Cornelis Plukhooij #11593, overleden voor 1832.

Kinderen:

i. Cornelis Plukhooij #12997, geboren 1799 te Dordrecht.
Getrouwd: 08-12-1830 te Dordrecht, Chatarina Wilhelmina Elisabeth Lucretia Heck de Bruijn #12998, geboren 1807 te Dordrecht (dochter van Johan Christiaan Heck de Bruijn #12999).


Achtste generatie

19. Jannetje Lambinon #10110 (14.François7, 9.Lambertus6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1783 te Dordrecht, gedoopt 20-07-1783 te Dordrecht.
Getrouwd met Willem Schellenbach #10111.

Kinderen:

i. François Schellenbach #13003, geboren 1813 te Dordrecht.
Getrouwd: 11-11-1835 te Dordrecht, Johanna Jacoba Lijdekkers #13004, geboren 1814 te Dordrecht (dochter van Cornelis Lijdekkers #13005en __ Engeringh #13006).

20. Lamberdina Lambinon #3552 (14.François7, 9.Lambertus6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1791, gedoopt 13-04-1791 te Dordrecht (Ned. Herv), overleden na 1848.
Getrouwd: 11-08-1813 te Dordrecht, Benjamin Brandt #3551, geboren 01-01-1792 te Dordrecht (zoon van Coenraad Brand #3555 [1755] en M(i)etje Benjamins Verschuur #3556 [1754]), gedoopt 22-01-1792 te Dordrecht (Luthers), overleden 19-08-1832 te Dordrecht, beroep Knecht.

Voor nazaten en de voorouders van Benjamin Brandt zie Stam 70 Brandt


21. Lambertus Lambinon #10115 (14.François7, 9.Lambertus6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 17-03-1793 te Dordrecht, gedoopt 17-03-1793 te Dordrecht, beroep Timmerman, woonde 1832 Steegoversloot, Dordrecht.
Getrouwd: 09-05-1821 te Dordrecht, aantal kinderen in dit gezin 5, Elizabet van der Want #12986, geboren 1799 te Dordrecht (dochter van Johannes van der Want #12987 en __ van den Swits #12988).

Kinderen:

i. François Lambinon #13380, geboren 1821 te Dordrecht.
Getrouwd: 30-05-1849 te Dordrecht, Emmetje Versijn #13381, geboren 1823 te Middelharnis (dochter van Klaas Versijn #13382 en __ Jachtenberg #13383).
ii. Adrianus Jacobus Lambinon #13010, geboren 1825 te Dordrecht, beroep Kantoorbediende, woonde 1856 Geldeloospad, Dordrecht.
Getrouwd: 21-05-1849 te Papendrecht, Anna van Wijngaarden #13011, geboren 1817 te Papendrecht (dochter van Pieter van Wijngaarden #13387en Maria Pieternella Kraal #13388).

22. Jacob Lambinon #10116 (14.François7, 9.Lambertus6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 16-02-1795 te Dordrecht, gedoopt 16-02-1795 te Dordrecht, beroep Timmerman, woonde 1832 Nieuwstraat, Dordrecht.
Getrouwd: 29-07-1840 te Dordrecht, aantal kinderen in dit gezin 7, Alida Coenraads #13384, geboren 1794 te Dordrecht (dochter van Mattheas Coenraads #13385 en __ Mosselmans #13386).

Kinderen:

26. i. François Jacob Lambinon #13389 geboren op 1827.
ii. Jacob Lambertus Lambinon #13393, geboren 1831 te Dordrecht.
Getrouwd: 07-11-1860 te Dordrecht, Francina IJskoot #13394, geboren 1817 te Dordrecht.

23. François Lambinon #10091 (16.François7, 10.Willem6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1801 te Dordrecht, gedoopt te Dordrecht, overleden 02-07-1851, beroep Timmerman, bezittingen 1834 een huis en werkplaats aan de Wijnstraat te Dordrecht.


- St. Joris Doelen aan de Steegoversloot, anno 1446 schutterij, sinds 1811 Rechtbank.

In 1825 werd besloten tot een ingrijpende verbouwing van het gebouw. Het bestek vermeldt: "het vernieuwen van den gevel met een borst in't midden, gedekt met een kroonlijst en frontespice naar de Romeinsche orde, en een attiek daar boven, een principaal ingang, twaalf licht - en een glasdeur - in dezelve. Voor dezelve een stoep en peristyle van vier kolommen na de Ionische orde. Een verandering aan het dak en het afbreken van het torentje." Met 8490 gl. was de Dordtse timmerman Francois Lambinon de laagste inschrijver en aan hem werd derhalve het werk gegund.
[website Andre de Haan]


Getrouwd (1): 13-08-1823 te Dordrecht, Anna de Jong #12928, geboren 1803 te 's-Gravendeel (dochter van Jacob de Jong #12932 en Cornelia van Harthals #12933), overleden 15-04-1836 te Alblasserdam.

Kinderen:

i. Geertrui Lambinon #12938, geboren 1824 te Dordrecht.
Getrouwd: 23-11-1844 te Alblasserdam, Pieter Mak #12939, geboren 1819 te Alblasserdam (zoon van Martinus Mak #12941 en Elizabet Pot #12942).
ii. Cornelia Lambinon #12954, geboren 1825 te Dordrecht, overleden 19-05-1860 te Alblasserdam.
Getrouwd: 29-12-1855 te Alblasserdam, Jacob Boon #12955, geboren 1821 te Lekkerkerk.
iii. Francina Willemina Lambinon #12929, geboren 13-10-1827, overleden 01-12-1827 te Alblasserdam.
27. iv. Jacob Lambinon #12950 geboren 17-05-1830.
28. v. Francina Lambinon #12930 geboren 22-10-1832.
vi. Pietertje Lambinon #12931, geboren 05-04-1836 te Alblasserdam, overleden 07-04-1836 te Alblasserdam.
Getrouwd (2): 04-12-1836 te Alblasserdam, Pietertje Mak #10092, geboren 1812 te Alblasserdam (dochter van Martinus Mak #12941 en Elizabet Pot #12942), overleden 10-04-1894 te Alblasserdam.

Kinderen:

vii. Elizabeth Lambinon #12934, geboren 08-09-1837 te Alblasserdam, overleden 24-06-1862 te Alblasserdam.
Getrouwd: 12-12-1860 te Alblasserdam, Theunis Veth #12956, geboren 29-09-1823 te Papendrecht (zoon van Gerrit Veth #12957 en Neeltje Veth #12958).
viii. Anna Lambinon #12935, geboren 04-01-1839 te Alblasserdam, overleden 29-01-1906 te Alblasserdam.
Getrouwd: 31-01-1871 te Alblasserdam, Roeland Volwerk #12966, geboren 1840 te Sommelsdijk, overleden voor 29-01-1906.
ix. Martina Lambinon #12936, geboren 13-06-1841 te Alblasserdam, overleden 31-01-1915 te Alblasserdam.
Getrouwd: 02-05-1869 te Alblasserdam, Johannis Adrianus Rijkee #12959, geboren 17-01-1844 te Alblasserdam (zoon van Adrianus Rijkee #12960en Trijntje Kok #12961), overleden na 31-01-1915.
x. Pieternella Wilhelmina Lambinon #12937, geboren 17-02-1843 te Alblasserdam.
Getrouwd: 02-11-1873 te Alblasserdam, Karel Antonie Hovig #12968, geboren 29-09-1848 te Alblasserdam (zoon van Peter Hovig #12969 en Johanna Adriana van der Benning #12970).
xi. Pieternella Christina Lambinon #12971, geboren 1843, overleden 10-08-1846 te Alblasserdam.
29. xii. Frans Lambinon #12940 geboren 20-05-1845.
xiii. Pieter Willem Lambinon #12943, geboren 20-04-1847 te Alblasserdam, overleden 08-08-1847 te Alblasserdam.
xiv. Martinus Pieter Lambinon #12944, geboren 07-11-1850 te Alblasserdam, overleden voor 23-12-1851.
30. xv. Martinus Pieter Lambinon #10093 geboren 23-12-1851.

24. Jacobus Lambinon #10411 (17.François7, 11.Jacobus6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1794, gedoopt 05-07-1794 te Dordrecht, overleden 16-02-1851 te Oude-Tonge.
Getrouwd: 22-09-1819 te Oude-Tonge, Maatje Oosterling #12945, geboren 06-04-1793 te Oude-Tonge (dochter van Bestman Hendrikse Oosterling #13365 en Arentje de Wit #13366).

Kinderen:

i. Arend Lambinon #13367, geboren 1822 te Oude-Tonge.
Getrouwd: 15-10-1855 te Dirksland, Petronella Joanna Koopmans Simons #13368, geboren 1832 te Dirksland (dochter van Marinus Cornelius Simons #13369 en Helena Rutgers #13370).


Negende generatie

26. François Jacob Lambinon #13389 (22.Jacob8, 14.François7, 9.Lambertus6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 1827 te Dordrecht.
Getrouwd: 17-08-1853 te Dordrecht, Aaltje de Bondt #13390, geboren 1828 te Hendrik-Ido-Ambacht (dochter van Joost de Bondt #13391 en Pietertje Veen #13392).

Kinderen:

i. Jacob Lambinon #16581, geboortenaam Jacob de Bondt, geboren 29-07-1853 te Dordrecht, gewettigd 17-08-1853 Dordrecht (bij huwelijk ouders).
ii. Joost Lambinon #16580, geboren 24-09-1854 te Dordrecht, overleden 14-03-1857 te Dordrecht.

27. Jacob Lambinon #12950 (23.François8, 16.François7, 10.Willem6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 17-05-1830 te Alblasserdam, overleden 15-11-1857 te Alblasserdam.
Getrouwd: 21-05-1854 te Alblasserdam, Maria Nugteren #12951, geboren 10-03-1831 te Alblasserdam (dochter van Aart Nugteren #12952 en Lidia Stijnis #12953).

Kinderen:

i. Jacob Lambinon #13357, geboren 11-11-1857 te Alblasserdam.
Getrouwd: 02-03-1881 te Alblasserdam, Cornelia Sophia Lepeltak #13358, geboren 24-07-1857 te Alblasserdam (dochter van Leendert Lepeltak #13359 [1818-1865] en Leentje 't Hoen #13360 [1823-1872]).

28. Francina Lambinon #12930 (23.François8, 16.François7, 10.Willem6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 22-10-1832 te Alblasserdam, overleden 09-07-1866 te Alblasserdam.
Getrouwd: 22-11-1853 te Alblasserdam, Pieter van der Hoogt #12946, geboren 22-11-1831 te Alblasserdam (zoon van Pieter van der Hoogt #12947en Pieternella Herwig #12948), beroep Werkman.

Kinderen:

i. Pieter van der Hoogt #12949, geboren 21-03-1854 te Alblasserdam, overleden 07-06-1934 te Alblasserdam.
Getrouwd: 01-03-1878 te Alblasserdam, Maria Boele #13780, geboren 02-04-1856 te Alblasserdam (dochter van Jacobus Adrianus Boele #13781 en _Susan Barclay Bannerman #13782).
ii. Anna Francina van der Hoogt #13774, geboren 02-11-1855 te Alblasserdam, overleden 28-03-1857 te Alblasserdam.
iii. Frans van der Hoogt #13775, geboren 19-11-1856 te Alblasserdam, overleden 24-08-1926 te Dordrecht.
iv. Jacob van der Hoogt #4004, geboren 04-06-1858 te Alblasserdam, overleden 15-10-1940, beroep Timmerman.
Getrouwd: 16-11-1883 te Alblasserdam, Leorina Pieternella Pijl #4005, geboren 29-11-1859 te Alblasserdam (dochter van Johannis Adrianus Pijl #13786 en Geertrui van Asweede de Jong #13787), overleden na 16-08-1911.
Kinderen:
i. Francina van der Hoogt #3924, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 14-08-1884 te Alblasserdam, overleden 06-06-1964 te Lunteren, begraven 10-06-1964 te Lunteren.
Getrouwd: 16-08-1911 te Rotterdam, Arie Evert Wíllem Schallenberg #3017, geboren 16-10-1882 te Rotterdam (zoon van Eldert Schallenberg #2923[1836-1903] en Maria Schallenberg #2936 [1845-1919]), overleden ca. 18-12-1965 te Lunteren, beroep Kantoorbediende, Handelsreiziger, Winkelbediende, woonde Oudedijk 219a, Rotterdam.
- Adverteerde 09-04-1923 met "Engelse Slijpstenen, ook in bak met onderstel".

Voor nazaten en de voorouders van Arie Evert Wíllem Schallenberg zie Stam 90b Schallenbergv. Anna Petronella van der Hoogt #13776, geboren 05-04-1860 te Alblasserdam, overleden 11-01-1934 te Alblasserdam.
Getrouwd: 15-12-1882 te Alblasserdam, Marinus Adrianus Visser #13783, geboren 15-03-1857 te Alblasserdam (zoon van Adrianus Visser #13784en Marigje van Herk #13785).
vi. Pietertje van der Hoogt #13777, geboren 12-02-1862 te Alblasserdam.
Getrouwd: 07-11-1883 te Dordrecht, Frans Vos #13788, geboren 1860 te Dordrecht (zoon van Johannes Vos #13789 en Johanna Borgmeijer #13790).
vii. Petronella van der Hoogt #13778, geboren 27-06-1864 te Alblasserdam, overleden 14-08-1926 te Hilversum, beroep Dienstbode.
Getrouwd: 16-10-1893 te Hilversum, Arie Groenhof #13791, geboren 1849 te Hilversum (zoon van Dirk Groenhof #13792 en Maria Arendina Arendse #13793), beroep Straatveger.
- Weduwnaar van Barta Rison.
viii. Cornelis van der Hoogt #13779, geboren 22-01-1866 te Alblasserdam, overleden 08-07-1866 te Alblasserdam.

29. Frans Lambinon #12940 (23.François8, 16.François7, 10.Willem6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 20-05-1845 te Alblasserdam, overleden 30-06-1877 te Alblasserdam.
Getrouwd: 10-06-1870 te Alblasserdam, Maria van Krimpen #12962, geboren 31-01-1852 te Alblasserdam (dochter van Arie van Krimpen #12963[1818] en Johanna van Breningen #12964 [1820]), overleden 13-03-1876 te Alblasserdam.

Kinderen:

i. Frans Lambinon #12965, geboren 24-09-1870 te Alblasserdam, overleden 26-07-1872 te Alblasserdam.
ii. Johanna Lambinon #12967, geboren 13-03-1872 te Alblasserdam, overleden 21-09-1924 te Gorinchem.
Getrouwd: 06-01-1893 te Alblasserdam, Teunis van Buuren #12980, geboren 28-11-1864 te Alblasserdam (zoon van Hermanus van Buuren #12981en Neeltje Karreman #12982), overleden na 21-09-1924.
iii. Francina Lambinon #12975, geboren 29-11-1873 te Alblasserdam, overleden 27-12-1874 te Alblasserdam.
iv. Frans Lambinon #12976, geboren 07-07-1875 te Alblasserdam, overleden 23-02-1876 te Alblasserdam.

30. Martinus Pieter Lambinon #10093 (23.François8, 16.François7, 10.Willem6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 23-12-1851 te Alblasserdam, overleden 11-12-1910 te Alblasserdam.
Getrouwd (1): 23-05-1873 te Alblasserdam, Catharina Colijn #12972, geboren 1849 te Drongelen (dochter van Jan Colijn #12973 en Dirkje Branderhorst #12974).

Getrouwd (2): 10-01-1880 te Sint Annaland, Henderina Slager #10094, geboren 23-12-1858 te Sint Annaland (dochter van Jacob Slager #12977 en Henderina de Graaf #12978).

Kinderen:

i. Jacob Lambinon #13361, geboren 08-08-1880 te Alblasserdam.
Getrouwd: 22-01-1903 te Alblasserdam, Elizabeth Kooijman #13362, geboren 25-04-1883 te Alblasserdam (dochter van Adrianus Kooijman #13363[1852-1931] en Teuntje 't Hoen #13364 [1856-1926]).
ii. Frans Lambinon #12979, geboren 04-10-1881 te Alblasserdam.
iii. Pieter Martinus Lambinon #13376, geboren 1888 te Alblasserdam.
Getrouwd: 21-11-1912 te Papendrecht, Grietje de Baat #13377, geboren 1897 te Papendrecht (dochter van Kornelis Arie de Baat #13378 en Bertha van der Velden #13379).
iv. Hendrik Lambinon #13353, geboren 1893 te Papendrecht.
Getrouwd: 19-06-1918 te Papendrecht, Cornelia van Dalen #13354, geboren 1892 te Papendrecht (dochter van Willem van Dalen #13355 en Elisabeth de Munster #13356).
33. v. Roeland Lambinon #10095 geboren 05-08-1894.
vi. Karel Lambinon #13372, geboren 1898 te Alblasserdam.
Getrouwd (1): 03-05-1921 te Papendrecht, Janna Wapperom #13373, geboren 1898 te Papendrecht (dochter van Jan Wapperom #13374 en Maria van der Tak #13375).
Getrouwd (2): 09-12-1926 te Oud-Alblas, Huberdina Lidia Jongeneel #13397, geboren te Oud-Alblas (dochter van Jan Jongeneel #13398 en Cornelia Aagje Houweling #13399).


Tiende generatie

33. Roeland Lambinon #10095 (30.Martinus9, 23.François8, 16.François7, 10.Willem6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 05-08-1894 te Alblasserdam, overleden 16-08-1968 te Rotterdam.
Getrouwd: 12-07-1922 te Rotterdam, Trijntje van der Duijn-Schouten #10096, geboren 22-07-1896 te Krimpen aan den IJssel, gedoopt 06-09-1896 te Krimpen aan den IJssel, overleden ca. 1982 te Bergschenhoek.

Kinderen:

37. i. Hendrina Margaretha Lambinon #10097 geboren 26-05-1924.


Elfde generatie

37. Hendrina Margaretha Lambinon #10097, roepnaam Rina (33.Roeland10, 30.Martinus9, 23.François8, 16.François7, 10.Willem6, 7.François5, 6.Lambert4, 5.François3, 2.Lambert2, 1.Pierre1), geboren 26-05-1924 te Rotterdam, overleden 11-12-2000 te Rotterdam, crematie 15-12-2000 te Capelle aan den IJssel.
Getrouwd: 13-10-1948 te Rotterdam, Hendrikus van den Akker #10098, geboren 20-06-1924 te Rotterdam, overleden 03-03-1975 te Rotterdam, crematie 07-03-1975 te Rotterdam.

Kinderen:

i. Hendrik Herman van den Akker #10099 (Gegevens privé)